رعایت اصول و استاندارد ها در اجرا نه تنها موجب کارآمدی سیستم شده، بلکـــه باعث مانع آسیب دیدن سایر تجـــهیزات و برهم خوردن آسایش ســـاکنین ساختمان نیـــــز می شود و از آنجایی که تاسیسات  اجرا شده تا زمان بهره برداری مورد استفاده قرار نمی گیرند، لذا عدم نظارت کافی بر عملکرد مجریان و استفاده از استاد کاران غــیر متخصص ، می تواند صدمات جبــران ناپذیری را برای پروژه در هنگام استفاده ایجاد می کند.

          این شرکـت با آگـاهی به اهمیت ویـژه اجــرای تـاسیسات نسبت به گزینش ، آمـوزش کادری مجـرب و متعهد متشکل از اکیپ های اجرایی با تخصص های گوناگون و مدارک مرتبط اقدام نموده است. از طرفی دیگر تامیـن به روزترین و کـامل ترین تجهیزات اجـرایی و انـدازه گیری مورد نـیاز و اسـتفاده از تجربه حــضور و انــجام پــروژه های گــوناگون مهندسین نــاظر و مسئولین اجرایی ، تضمینی برای حفظ کیفیت خدمات اجرا می باشد.

          علاوه بر این ، دفتـر فنـی دپـارتمان اجـرایی کلیه تـمهیدات لازم جهت نصب ، راه اندازی و بـهره برداری از تجهیزات را در حین عملیات اجرایی به صورت کامل و دقیق در نظر میگیرد تا این فرایند نصب به آسانی، با کمترین هزینه و کاملا اصولی و فنی انجام پذیرد.


          گالری تصاویر - اجرای تاسیسات مکانیکی                                                                                                                 دپاتمان طراحی و محاسبات

          گالری تصاویر - اجرای موتورخانه آپارتمانی                                                                                                               دپارتمان مهندسی خرید

          گالری تصاویر - اجرای موتورخانه صنعتی

          گالری تصاویر - نصب تجهیزات مکانیکی

fmovies mangakakalot