محاسبه حجم انباره چاه جذبی

یکی از روشهای سنتی دفع فاضلاب استفاده از چاه جذبی است. در این مقاله کوتاه سعی بر آن است که استفاده از چاه های جذبی و سپتیک تانک به صورت مختصر و همچنین محاسبه حجم انباره چاه های جذبی توضیح داده شود.

 

دانلود مقاله کامل