تعریف سختی

این مقاله سعی دارد سختی آب و روش های سختی گیری آن را بیان نماید.

ابتدا سختی آب و روشهای پیشگیری از رسوب و کار سختی گیر تعریف می شود. سپس دو نوع سختی گیر بررسی میشوند.

سختی گیر رزینی : متدواول ترین روش برای گرفتن سختی آب استفاده ازین نوع سختی گیر میباشد. برای گرفتن سختی آب سه نوع نمک (سنگ نمک، نمک خورشیدی، نمک تبخیری) استفاده میشود. تمام قسمت های این سختی گیر باید در محلی امن، خشک، مسطح و به دور از سرمای انجماد نصب شود. زمانی که سختی گیر آب را به اندازه کافی سختی گیری نکند ابتدا باید نمک مورد استفاده یا عملکرد اجرا سختی گیر مورد بررسی شود.

سختی گیری الکترونیکی : در این تکنولوژی از امواج الکترومغناطیسی به عنوان مانع جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر دیواره سطوح استفاده میشود. این روش خاصیت رسوب زدایی منحصر به فرد دارد. همچینین تفاوت های آن با روش رزینی به طور کامل در مقاله توضیح داده شده است.

 

دانلود مقاله کامل