آموزش های کسب و کار

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی ویژه

در این فایل صوتی که در رادیو اقتصاد در مورخ 1396/03/10 در برنامه رویش پخش گردید به بررسی تعریف کلی مدیریت و انواع و اقسام آن پرداخته شد.

روش های مدیریتی

روش های مدیریتی ویژه

در این فایل صوتی که در رادیو اقتصاد در مورخ 1396/03/08 در برنامه رویش پخش گردید به بررسی تعریف کلی مدیریت و انواع و اقسام آن پرداخته شد.

مدیریت ریسک در کسب و کار

مدیریت ریسک در کسب و کار ویژه

در این فایل صوتی که در رادیو اقتصاد در مورخ 1396/02/31 بخش گردید به بررسی تعریف کلی مدیریت ریسک در کسب و کار پرداخته شد.

fmovies mangakakalot